Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Оцінка виробничо-ресурсного потенціалу й системи оцінки персоналу кадрового менеджмента ЗАТ “ХВЗ”

Работа №9604
Тип работыДипломные работы
Предметанализ хозяйственной деятельности
Объем работы102стр.
Год сдачи2003
Стоимость2700 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено 102
Не подходит работа?

Узнай цену на написание
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПО РОЗРОБЦІ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 7
1.1. Сутність та зміст системи оцінки персоналу кадрового менеджменту 7
1.2. Стратегія кадрового менеджменту та системи оцінки персонала фірми 10
1.3. Сучасні підходів та методи оцінки персонала підприємства 13
1.4. Дисціплінарна вітповідальність робітників відповідно з законодавством України 23
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Й СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ЗАТ “ХВЗ” 27
2.1. Загальна характеристика підприємства 27
2.2. Аналіз основних техніко-економичних показників діяльності підприємства 32
2.3. Аналіз трудових показників ЗАТ “ХВЗ” 36
2.3.1. Аналіз кількісного та якісного складу кадрів 36
2.3.2. Аналіз використання робочого часу 39
2.3.3. Аналіз форм і систем мотивації праці 41
2.3.4. Аналіз трудомісткісті праці, фонда оплати праці та середньої зарабітної плати 43
2.4. Аналіз фінансової діяльності підприємства 46
2.5. Аналіз системи оцінки персоналу 50
2.5.1. Методи оцінки персоналу на підприємстві 50
2.5.2. Оцінка раціональності кадрового забезпечення підприємства 51
2.5.3. Оцінка ефективності використання працівників 53
2.5.4. Оцінка ділових якостей працівників підприємства 55
РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 57
3.1. Маркетингові дослідження виробництва та реалізації продукції 57
3.2. Удосконалення технологічного процессу 59
3.3. Організаційні заходи по удосконаленню системи оцінки персонала кадрового менеджмента 67
3.3.1. Удосконалення ділової оцінки робітників підприємства 67
3.3.2. Удосконалення методики оцінки формування внутрішніх резервів 71
3.4. Характеристика та аналіз стану охорони праці та техніки безпеки 77
3.5. Планові техніко-економічні та фінансові показники 83
3.6. Економічна ефективність запропонованих заходів 85
ВИСНОВКИ 88
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 92
ДОДАТКИ 96

Менеджмент як сучасна наука і практика керування підприємством, що діє в умовах ринкової економіки, має на увазі створення умов для його ефективного функціонування і розвитку господарської діяльності. Для здійснення ефективного керування необхідно враховувати всі організаційні аспекти, вплив різних факторів мікро- і макросередовища. Але перш за все слід враховувати, що в управлінні головна роль належить людині. Це підтверджує досвід розвинутих країн. Тому для створення ефективно працюючого підприємства потрібно в управлінні використовувати основи такої науки як менеджмент персоналу. При цьому завжди потрібно пам’ятати, що лише висококваліфікаційний персонал зуміє налагодити роботу підприємства, підвищити результати економічної діяльності, створити сприятливі умови праці, а для цього потрібно при прийомі на роботу, в процесі праці, при просуванні на вакантні міста використати сучасну систему оцінки персоналу.
Мета дипломної роботи складається у визначенні системи оцінки персоналу, як напрямку удосконалення діяльності підприємства в сучасних умовах та розробка основного елементуменеджменту – оцінки персоналу.
Задачами написання дипломної роботи є:
розгляд основних теоретичних положень по розробці системи оцінки персоналу кадрового менеджменту;
проведення оцінки виробничо-ресурсного потенціалу й системи оцінки персоналу кадрового менеджмента ЗАТ “ХВЗ”;
проведення маркетингових досліджень виробництва та реалізації продукції;
удосконалення технологічного процессу;
розробка організаційних заходів по удосконаленню системи оцінки персонала кадрового менеджмента;
характеристика та аналіз стану охорони праці та техніки безпеки;
розрахунок планових техніко-економічних та фінансових показників;
розрахунок економічної ефективністі запропонованих заходів.
Предметом дипломної роботи є система оцінки персоналу кадрового менеджменту та напрямки її удосконалення і розробки.
Об’єктом дослідження для дипломної роботи являється ЗАТ „ХВЗ”.


Об’єктом дослідження дипломної роботи є ЗАТ „ХВЗ”. У попередні роки заводом випускалося до 800 тис. шт. велосипедів у рік. Починаючи з 1993 року, у зв'язку з порушенням економічних зв'язків, гіперінфляцією, ростом цін на енергоносії, матеріальні ресурси, відсутністю оборотного кошту, почався різкий спад обсягів виробництва. Зараз освоєн випуск нових велосипедів і запасних частин.
Облікова кількість штатних працівник у 2003 в порівнянні з 2002 роком зменшилася на 5,13 % або на 19 осіб. При цьому об’єм випуску прдукції теж зменшився. Майже на 10% зменшилася кількість працівників у віці 15-28 років. Це пов’язано з тим, молодь звільняється з роботи на ЗАТ “ХВЗ” для того, щоб знайти кращі умови праці. Чисельність працівників, яки отримують пенсію за віком збільшилась, ця тенденція якщо буде продовжуватися і надалі може привести до низьких показників в роботі всього підприємства. В 2003 році в порівнянні з 2002 роком темп росту продуктивності праці працюючого зменшився на 6%. Фонд оплати праці при цьому майже не змінився, що призвело до росту середньомісячної заробітної плати одного працюючого на 10,28 грн. в місяць.
Висновок, який можна зробити проаналізовав прибуток підприємства, такий – всі показники 2003 року в порівнянні з 2002 роком значно погіршилися. В цьому році підприємство одержало збиток.
В результаті проведеного аналізу методів оцінки персоналу, які використовується на ЗАТ „ХВЗ” можно зробити висновок, що на підприємстві майже не використовуються сучасні методи оцінки персоналу, а ті методи що мають місце в роботі кадрової служби не ефективні та потребують подальшого удосконалення. Дослідження показали, що на підприємстві з метою поліпшення кадрового менеджменту слід періодично проводи таку оцінку персоналу, яка змогла б реально відзеркалити стан кадрів підприємства, допомогти знайти резерви росту продуктивності праці, які в свою чергу полипшать економічні показники діяльності підприємства.
Маркетингові дослідження показали, що у зв’зку з тим, що спостерігається збільшення попита на дитячу велопродукцію, на наступний рік планується збільшення таких видів продукції, як підліткові велосипеди (на 20%) та дитячі велосипеди (на 70%). Також слід продовжувати випуск офісної меблі. Для цього слід збільшити її випуск на наступний рік на 15%. Крім того плануються випуск нових видів велосипедів: „Старт-шосе” (рік випуска 2004, обсяг випуску – 339 шт. або 18,8 тис. грн.), „Турист” (рік випуску – 2004, обсяг випуску – 644 шт. або 35,2 тис. грн) та „Горний” (рік випуску – 2005, обсяг випуску – 260 шт. або 14,5 тис. грн.).
Для підвищення ефективності кадрового менеджменту на ЗАТ "ХВЗ" розроблена методика ділової оцінки працівників підприємства, на основі передового досвіду вітчизняних і закордонних підприємств (організацій), які використовують самі сучасні методи і методики оцінки персоналу.
Для проведення ділової оцінки працівників і одержання найбільш повної інформації про персонал, на наш погляд, необхідно використовувати совокупність методів, взаємодоповнюючі один одного. Методика ділової оцінки персоналу заснована на послідовному застосуванні таких методів, як метод заданого вибору й описовий метод оцінки. Застосування цих методів дозволить щонайкраще оцінити персонал досліджуваного підприємства, розробити заходи щодо усунення "вузьких місць" у якісній і кількісній структурі працівників і підвищити результативність їх праці.
Для більш повного використання трудового потенціалу досліджуваного підприємства важливим моментом є виявлення й оцінка резервів підвищення ефективності використання персоналу. Нами розроблена методика оцінки внутрішніх резервів використання персоналу для досліджуваного підприємства. Відмінною рисою, даної методики є виділення як резерви підвищення ефективності використання персоналу таких факторів, як збільшення продуктивності праці працівників, скорочення плинності й абсентеїзму (самовільний невихід працівника на роботу) кадрів, запобігання виробничої захворюваності і травматизма, подолання недоліків в організації праці, діяльності та управлінні. Слід зазначити, що раніше на підприємстві основним резервом росту ефективності використання персоналу була продуктивність праці працівників, а інші фактори не враховувалися.
Удосконалення ділової оцінки персоналу і впровадження дозволяє на ЗАТ “ХВЗ” поліпшити економічні показники господарської діяльності. У першу чергу результати проведених заходів щодо підсумків оцінки повинні вплинути на продуктивність праці працівників підприємства. Для оцінки ефективності реальних інвестицій використали наступні показники: критерій чистої дисконтованої вартості (NРV), період окупності (ПО), індекс доходності (ІД). Наведені показники свідчать про доцільність впровадження запропонованого заходу по удосконаленню ділової оцінки персоналу. Витрачені кошти окупляться за 0,018 рока.
Визначили додатковий прибуток у результаті виявлення резервів росту ефективності використання персоналу ЗАТ “ХВЗ”. Проведені заходи вплинуть на важливі економічні показники діяльності підприємства. Проведення заходів дозволить підвищити продуктивність праці працівників підприємства на 1,5 %, а також знизити плинність кадрів, усунути абсентеїзм, зменшити виробничу захворюваність і травматизм. У результаті проведених розрахунків прийшли до висновку, що підприємство може додатково одержати 297,51 тис. грн. прибутку, якщо реалізує виявлені резерви росту продуктивності праці працівників підприємства.1. Конституція України. – Харків: Рубікон, 1996. – С. 64.
2. Закон Украины "Об охране труда'' от 14.10 1992 года. №2694–ХII, с изменениями и дополнениями.// Трудовое законодательство. Сост. Е.Примакова. – Харьков: Фактор, 2001.-С. 145.
3. Закон Украины "О коллективных договорах и соглашениях" от 01. 07. 1993 год. № 3356-ХІІ, с изменениями и дополнениями.// Трудовое законодательство. Сост. Е. Примакова.- Харьков: Фактор, 2001. – С. 215.
4. Закон України "Про власність".- К.: Україна, 1991. – С. 16.
5. Закон України "Про внесення змін до закону України "Про оподаткування підприємства".// Урядовий кур`єр.1997. - №105–106.
6. Закон України "Про оплату праці".// Урядовий кур`єр. – 1995. - №72-73
7. Кодекс законов о труде Украины: Научно-практический комментарий. Издание второе, переработанное и дополненное. – Х.: ООО "Одиссей", 2002. – С. 864.
8. Положение (стандарт) бухгалтерского учета №7 "Основные средства"// Все о бухгалтерском учете. – 2000. – №47. – С. 11–14.
9. Положение (стандарт) бухгалтерського учета 7 "Основные средства". Харьков: Информационно-производственная фирма "Эпсилон", 2000. – №11 – С. 35–40.
10. Положение (стандарт) бухгалтерського учета 16 "Затраты". Харьков: Информационно-производственная фирма "Эпсилон", 2000. – С. 6–12.
11. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 3 "Отчет о финансовых результатах".// Харьков: Информационно- роизводственная фирма "Эпсилон", 1999. - С. 17–22.
12. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 4 "Отчет о движении денежных средств".// – Харьков: Информационно-производственная фирма "Эпсилон", 1999. – №11 – С. 22–28.
13. Положение о порядке заключения контрактов при приеме (найме) на работу работников, утверждённое постановлением КМУ от 19.03.1994года №170.// Трудовое законодательство. Сост. Е. Примакова. – Харьков: Фактор, 2001. – С. 246.
14. Аксенов С. Менеджмент персоналу. – 1998. – С. 354.
15. Андрушкін Б.М., Кузмін О.С. Основи менеджменту. – Львів:Світ, –1995. – С. 478.
16. Афонин А. С. Основы мотивации труда: организационно-эко-номический аспект: Учеб. пособие. - К.: МЗУУП, – 1994. – С. 231.
17. Баканов М. Теория экономического анализа. - Учебник. (4-с изд.).- М.: ФиС, 2000. – С. 416
18. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала. – М., 1998. – С. 289.
19. Гавкалова Н.Л. Менеджмент персонала. – Х.: ИД «ИНЖЭК», – 2003. – С. 318.
20. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент. – К., 1998. – С. 258.
21. Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В. Т. Управління персоналом. -М, 1998. – С. 411.
22. Економічний аналіз господарської діяльності. Іващенко В. I., Болюх М. А.- К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2001. – С. 204.
23. Ковалев В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: Проспект, 2000. – С. 424.
24. Кожанова Е.Ф., Отенко И.П. Экономический анализ: Учебное пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2003. – С. 208.
25. Колот А. М. Мотиващя, стимулювання и оцінка персоналу. – К., 1998. – С. 198.
26. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знания», КОО, 2000. – С. 378.
27. Красовский Ю.Д. Управление персоналом в фирме. – М., Инфра-М, 1997. – С. 321.
28. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. – Нижний Нов-город., 2001. – С. 512.
29. Мастенбрут У. Управление конфликтными ситуациями и разви¬тие организации. — М., 1996. – С. 247.
30. Мескон М., Агъберт М., Хедоург Ф. Основи менеджменту. – М., 1994. – С. 568.
31. Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 16.– М.: ИНФРА-М, 2000. – С. 288.
32. Мурашко М. Менеджмент персоналу. — К.: «Знания», 2002. – С. 366.
33. Основы управления персоналом./ Под ред. Б.М. Ченкина. – М.: Высшая школа, 1996. – С. 325.
34. Павленко Н. Трудові відносини: запитання та відповіді, – 2001. – С. 45.
35. Петюх В.М. Управління персоналом: Навч.-метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К., 2000. – С. 194.
36. Поляков В.А. Технология карьеры, практическое руководство. — М.: Дело ЛТД, 1995. – С. 133.
37. Прыкин Б. В. Экономический анализ предприятия: Учебник, для вузов.- М.: ЮНИТИ. ДАНА, 2000.– С. 360.
38. Пястолов С. М. Экономический анализ деятельности предприятий: Учебное пособие для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, экономистов и преподавателей. М.: Академический Проект, 2002. – С. 573.
39. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной дея¬тельности предприятия: Учеб. пособие / Г. В. Са¬вицкая.- 6-е изд., перед, и доп.- Мн.: Новое зна¬ние, 2001. – С. 704.
40. Селезнева Н. Финансовый анализ: Учеб¬ное пособие. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – С. 479.
41. Сотникова С.И. Управление карьерой: Учеб. пособии. – М, 2001. – С. 154.
42. Старостинский Э.К. Как управлять персоналом. – М.: АО Бизнес-школа, «Интел-синтез», 1995. – С. 425.
43. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства.– Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – С. 485.
44. Управление персоналом в условиях социальной рыночной эконо-мики /Под ред. Р. Марра и Г. Шмидта. — М., 1997. – С. 288.
45. Управление персоналом организации./ Под ред. А.Я. Кибанова. — М.: Инфра-М, 1997. – С. 638.
46. Уткин Э.А., КочетковаА.И. Управление персоналом в малом и сред-нем бизнесе. М., 1996. – С. 356.
47. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. — М.: Бизнес-школа «Интел-синтез», 1998. – С. 422.
48. Шепель В.М. Настольная книга бизнесмена и менеджера. – М.: Ин-фра-М, 1997. – С. 497.
49. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика фи¬нансового анализа.– М.: ИНТРА-М, 1995. – С. 176.
50. Шкатула В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – Норма — Инфра-М., 1998. – С. 516.
51. Щекин П. В. Как работают с людьми за рубежом. Метод, рекомен-дации. – К.: ВЗУУП, 1992. – С. 568.
52. Яковлев Р.А. Оплата труда на предприятии. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. – С. 264.

Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.

Пожалуйста, укажите откуда вы узнали о сайте!
Обновить рисунок


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании студенческих
и аспирантских работ!

Подобные работы


© 2008-2018 Сервис продажи готовых курсовых работ, дипломных проектов, рефератов, контрольных и прочих студенческих работ.