Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів підприємства ДП Аромат «Сумський молочний завод"

Работа №6385
Тип работыДипломные работы
Предметанализ хозяйственной деятельности
Объем работы112 стр.
Год сдачи2014
Стоимость6000 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено 200
Не подходит работа?

Узнай цену на написание
Технічне завдання
Реферат
Вступ
1 Загальні відомості про підприємство ............................................................. 8
1.1 Стисла історія підприємства .............................................................. 8
1.2 Загальна характеристика підприємства ............................................. 9
1.3 Структура споживання ПЕР на підприємстві ................................. 11
2 Нормування витрат електричної енергії ...................................................... 15
2.1 Теоретичні засади нормування ........................................................ 15
2.2 Склад норм витрат електричної енергії .......................................... 16
2.3 Розрахунок загальних норм на санітарну обробку
устаткування приймально-апаратного відділення ...................... 18
3 Розрахунок технологічних норм витрат електричної енергії ..................... 25
3.1 Розрахунок технологічних норм на виробництво молока ............. 25
3.1.1 Санітарна обробка устаткування цеху та тари .................. 29
3.2 Розрахунок технологічних норм на виробництво кефіру
та кисломолочних напоїв ................................................................. 33
3.3 Розрахунок технологічних норм на виробництво сметани ........... 39
3.4 Розрахунок технологічних норм на виробництво
кисломолочного сиру ........................................................................ 45
3.5 Розрахунок технологічних норм на виробництво сирної маси ..... 51
3.6 Розрахунок технологічних норм на виробництво біо-йогурту ..... 58
4 Розрахунок загальновиробничих норм ......................................................... 63
4.1 Розрахунок загальновиробничих цехових норм
витрат електроенергії ....................................................................... 63
4.2 Розрахунок загальновиробничих заводських норм
витрат електроенергії ....................................................................... 69

5 Економічний розділ ........................................................................................ 76
5.1 Постійні та змінні витрати виробництва: поняття, склад,
структура ........................................................................................... 76
5.2 Розрахунок калькуляції собівартості виробництва та
витрат з реалізації продукції підприємства ................................... 79
6 Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях ................................. 89
6.1 Аналіз небезпечних та шкідливих факторів
досліджуваного об’єкту .................................................................... 89
6.2 Надзвичайні ситуації, що можуть виникнути на об’єкті
та дії персоналу при надзвичайних ситуаціях ............................... 94
6.2.1 Необхідні дії персоналу у разі виникнення НС ................. 95
6.2.2 Захист персоналу підприємства .......................................... 96
6.3 Оцінка НС у разі виникнення хімічної небезпеки
ураження парами аміаку ................................................................... 97
6.3.1 Визначення глибини зони можливого хімічного
забруднення ........................................................................ 98
7 Програмування на ЕОМ ............................................................................... 102
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
КМ
КМД
Титульный.docx
Титул дипломної роботи.doc
Реферат дипломної роботи.docx
Лист6.pdf
Лист 6.pdf
Лист 5.pdf
Лист 4.pdf
Лист 3.pdf
Лист 2.pdf
Лист 1.pdf
Додатки до дипломної роботи.docx
plot.log
Молоко і молокопродукти необхідні для підтримання життєдіяльності людини, вони є важливим джерелом білку, вітамінів та мінералів, а також кальцію, що є обов'язковим для здоров'я населення. В Україні це не лише один з основних продуктів харчування, а й окремий компонент виробництва багатьох товарів харчової промисловості (кондитерські вироби, майонез, соуси та ін.). Тому питання формування витрат на їх виробництво викликають певний інтерес в суспільстві.
Криза української економіки, що торкнулася всіх галузей народного господарства, не оминула і молочну промисловість. Серед основних проблем молочної галузі можна назвати такі: низький рівень технологічного оснащення молокозаводів, застаріле обладнання; великі витрати паливно-енергетичних ресурсів, зростання ціни на основні види енергії; невисокий рівень завантаженості потужностей; високий рівень конкуренції з боку потужних підприємств.
Молочна помисливість щорічно потребує біля 4 млн. тон умовного палива, але при спалюванні палива (природний газ) корисно використовується лише 35 % його енергії, а останнє втрачається внаслідок неповноти згорання, з димовими газами, що виходять, втратами в оточуюче середовище, втратами через погану ізоляцію трубопроводів. [1]
У виробничих витратах молокозаводів витрати на енергоресурси в Україні складають 10%, а в країнах-членах ЄС тільки 0,8-2%. Тож, важливим сьогодні є раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів. Питання енергозбереження для промисловості тепер є її "приватною" економічною проблемою, оскільки ефективне енергоспоживання пов'язане з заощадженням фінансових ресурсів з фондів підприємства. Тобто енергозбереження для підприємств зараз набуває значно більшого значення. Ці проблеми одночасно є питаннями великої державної ваги, то саме Держава почала впроваджувати політику економії та застосовувати нормування ПЕР. Це завдання дійсно є ключовим, бо саме нормування є основою для застосування економічних санкцій за нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, а також для запровадження економічних механізмів стимулювання енергоощадності.
Нормування питомих витрат ПЕР — це процес встановлення об'єктивно необхідного обсягу їх споживання на одиницю виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг (ПРП) у конкретних умовах суспільного виробництва. Нормуванню підлягають усі витрати ПЕР як на основні, так і на допоміжні виробничі процеси, включаючи втрати енергії. Норми визначаються, як правило, на натуральну одиницю кожного з видів товарної продукції (робіт, послуг), або на окремі технологічні процеси виробництва.
Об’єктом дослідження є технологічні процеси виготовлення цільномолочної продукції.
Предметом досліджень є енергетичні характеристики технологічного про-цесу виготовлення цільномолочної продукції з урахування змінності параметрів та асортименту.
Метою дослідження є розроблення науково-обґрунтованих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів підприємства ДП Аромат “Сумський молочний завод”, що дозволить забезпечити підвищення енергетичної ефективності використання ПЕР при виробництві молочної продукції.

Метою дослідження в дипломній роботі було розроблення науково-обґрунтованих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів підприємства ДП Аромат “Сумський молочний завод”. За допомогою інструкції з нормування витрат електричної енергії на продукцію підприємств молочної промисловості були розраховані техніко та економічно обґрунтовані норми. Аналіз показав, що використання розрахункових норм дозволить об’єктивно оцінювати ефективність енерговикористання в умовах змінювання обсягів і асортименту продукції, що випускається.
Окремо було розраховано технологічну норму витрати, що пов’язана тільки з технологією та устаткуванням, що використовується під час виробництва, загальновиробничу цехову норму, яка включає в себе технологічну, витрати на опалення, вентиляцію та втрати в цехових електричних мережах. Останньою розраховано загальновиробничу заводську норму, яка включає в себе дві попередні. Так, наприклад, для питного молока жирності 3,2%, розлитого в поліетиленові пакети місткістю 1,0 л, розрахункова норма витрати електричної енергії складає кВт•год на одну тону продукції, а існуюча норма, що використовується на підприємстві, кВт•год. Для сметани жирності 21%, розлитої у стакани місткістю 0,38 кг, , розрахункова норма витрати електричної енергії складає кВт•год на 1 тону продукції, а існуюча норма кВт•год.
Проведений аналіз загальновиробничих норм витрати електричної енергії показав, що підґрунтям енергозбереження на підприємстві є не тільки заміна технологічного обладнання та модернізація цехових приміщень, а й велику частину складають норма витрати електричної енергії на освітлення території підприємства площею 53 га, норма витрати на роботу компресорної станції.
З метою забезпечення раціонального і економного витрачання енергії у виробництві було розроблено градацію норм для підприємства «Сумський молочний завод» по статтям витрат, що висвітлюють найбільш енергоємні серед них та дозволяють визначити найбільш ефективні шляхи модернізації виробництва в цілому.
1. Ноздрин С.И., Руденко Г.С., Тертычний А.М. Рациональное использование топлива в котельной предприятий. Инструктивно-технический материал. – М. АгроНИИТЭИММП. 1991. 36 с.
2. Офіційний сайт «Мілкіленд-Україна». – URL: http://www.milkiland.ua/
3. «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві». / Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. №786.
4. Основні положення з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному господарстві. / Затверджені наказом Держкоменергозбереження від 14 жовтня 1997 р. №93.
5. Баранов В.І., Плахотний В.T. Інструкція з нормування витрат електричної енергії на продукцію підприємств молочної промисловості. -К.: ІПК Мінагропрому, 1998.-120 с.
6. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — 508 с.
7. Економіка аграрних підприємств: Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с.
8. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посібник / Г.В. Савицька. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 668 с.
9. Політична економія: Навч. посібник./Бєляєв О. О., Бебело А. С. — К.: КНЕУ, 2001. — 328 с.
10. НПАОП 15.5-1.05-99 (ДНАОП 1.8.20-1.05-99) «Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока» №137 від 22.07.99 р.
11. Охрана труда в машиностроении : [Учеб. для сред. спец. учеб. заведе-ний] / А. Ф. Козьяков, Л. Л. Морозова, 255 с. ил. 22 см, М. Машиностроение 1990.
12. ГОСТ 12.2.016-81 ССБТ «Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности» №4885 от 11 ноября 1981 г.
13. Безопасная эксплуатация паровых котлов, сосудов и трубопроводов: сб. офиц. материалов / сост. В. И. Чернега. - К. : Техніка, 1975. - 528 с.
14. ГОСТ 12.1.030-81 CCБТ «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» №2404 от 15.05.81 г.
15. НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустано-вок».
16. НАПБ Б.03.002-2007 «Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» от 18.06.2003 г. № 314.
17. ДБН В.1.1.7–2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» від 03.12. 2002 року № 88.
18. ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» № 42 від 01.12.99
19. СНіП 23-05-95 «Природне і штучне освітлення» №18-78 від 02.08.95 р.
20. «Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин ..при аваріях на промислових об’єктах і транспорті» від 27.03.2001 р. №73/82/64/122.

Работу высылаем на протяжении 24 часов после оплаты.

Пожалуйста, укажите откуда вы узнали о сайте!
Обновить рисунок© 2008-2018 Сервис продажи готовых курсовых работ, дипломных проектов, рефератов, контрольных и прочих студенческих работ.