Заказать работу


Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


ОБЛІК РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ НА ТОВ «ОПТИМУМ»

Работа №3932
Тип работыДипломные работы, ВКР
Предметбухгалтерский учет, анализ и аудит
Объем работы108стр.
Год сдачи2010
Стоимость2900 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено 610
Не подходит работа?

Узнай цену на написание

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
1.1 Грошові кошти як економічна категорія
1.2 Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку розрахунково-касових операцій
1.3 Огляд літературних джерел з обліку розрахунково-касових операцій
1.4 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Оптимум»

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ НА ТОВ «ОПТИМУМ»
2.1 Управлінський облік касових операцій
2.2 Фінансовий облік касових операцій
2.3 Податковий облік касових операцій
2.4 Документування господарських операцій з обліку розрахунково-касових операцій
2.5 Шляхи вдосконалення обліку розрахунково-касових операцій

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ТОВ «ОПТИМУМ»
3.1 Організаційно-інформаційна модель аналізу розрахунково-касових операцій
3.2 Загальний та факторний аналіз розрахунково-касових операцій
3.3 Організація та методика аудиту розрахунково-касових операцій
3.3.1 Особливості внутрішньогосподарського контролю на
ТОВ «Оптимум»
3.4 Шляхи вдосконалення організації та методики аналізу та аудиту розрахунково-касових операцій

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТОВ «ОПТИМУМ»
4.1 Постановка і характеристика задачі
4.2 Технологія обробки вхідної інформації
4.3 Характеристика вихідної інформації

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ


ВСТУП


У процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також ви-конання різного роду зобов'язань у грошовій формі відбуваються різноманітні розрахунки та платежі. Платежі також здійснюються за розподілу й перерозподілу грошових коштів. Сукупність усіх пла¬тежів створює грошовий оборот.
Грошовий оборот — це виявлення сутності грошей у русі. Він охоплює процеси розподілу й обміну. На обсяг і структуру гро¬шового обороту на підприємстві справляють вплив стадії вироб¬ництва та споживання. Тривалий виробничий процес, який по¬требує збільшення виробничих запасів, призводить до збільшен¬ня платежів, пов'язаних з їх придбанням. Збільшення трудоміст¬кості продукції збільшує платежі, пов'язані з оплатою праці. Прямі і зворотні зв'язки між виробництвом і споживанням здійс¬нюються через стадії розподілу й обміну за допомогою грошово¬го обороту.
Бухгалтерський облік грошових коштів , розрахункових та кредитних операцій має найважливіше значення для правильної операції організації грошового обертання розрахунків та кредитування у народному господарстві України , у зміцненні платіжної дисципліни та в ефективному використанні фінансових ресурсів .
Тому найважливішою задачею бухгалтерії є помноження , правильне використання та контроль за зберіганням грошових коштів , та від успіху її вирішення за багато залежить платоспроможність підприємства , своєчасність виплати заробітної плати обслуговуючому персоналу , розрахунків з постачальниками , відрахувань у бюджет та ін.
Все вище укладене визначило актуальність обраної теми дипломного проекту.
Основні задачі контролю грошових коштів , касових і банківських операцій полягає у тому , щоб виявити стан зберігання грошових коштів , правильність та законність їх використання , подлінність та достовірність провадження грошових операцій , відображення в бухгалтерському обліку , додержання касової дисципліни , повноти оприбуткування , цільового використання та умов зберігання грошових коштів.
Для здійснення вищезакладенних задач необхідно в першу чергу використовувати дані первинного обліку , касові документи , регістри синтетичного та аналітичного обліку .
Метою даного дипломного проекту являється комплексне вивчення теоретико-методологічних засад організації бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю грошових коштів на підприємстві , та розробка рекомендацій щодо їх удосконалення .
Об’єктом дослідження у дипломному проекті являється фінансово-господарська діяльність товариства з обмежанною відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Оптимум».
Предметом – організація обліку та внутрішньогосподарського контролю розрахунково-касових операцій на ТОВ ВКФ «Оптимум».
Актуальність обраної теми дає можливість розглянути наступні завдання:
1. Вивчити теоретичні аспекти обліку розрахунково-касових операцій ;
2. Проаналізувати стан обліку розрахунково-касових операцій за продукцію, товари, роботи, послуги на
ТОВ «Оптимум»;
3. Роздивитися організацію і методику економічного аналізу та аудиту розрахунково-касових операцій на ТОВ «Оптимум» ;
4. Розглянути організацію і методику проведення обліку, аналізу та аудиту розрахунково-касових операцій за допомогою
компٰ ютерних технологій.
У ході написання дипломної роботи були використані та застосовані слідуючи методи дослідження : фінансово-економічний , порівняння показників аналітичний , метод групувань , графічних відображень результатів та складання аналітичних таблиць , а також розроблені пропозиції щодо удосконалення обліку і внутрішньогосподарського контролю грошових коштів.
Дипломний проект містить сторінок, додатків, використаних джерел, таблиць, рисунків.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании студенческих
и аспирантских работ!


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Бухгалтерський облік на ТОВ ВКФ «Оптимум» ведеться згідно з Положенням про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні . Внутрішньогосподарський контроль за зберіганням і використанням грошових коштів на підприємстві здійснює керівник підприємства і головний бухгалтер . Він ведеться відповідно с Положенням про ведення касових операцій в національній валюті України .
Головний бухгалтер підбирає на посаду касира , заключає з ним угоду про повну матеріальну відповідальність . Керівник підприємства забезпечує умови зберігання грошей у касі , а також при транспортуванні їх із установ банку .
Загальним прийомом здійснення внутрішньогосподарського контролю грошових коштів являється інвентаризація готівкових коштів та інших цінностей у касі підприємства . Інвентаризацію проводять на ТОВ «Оптимум» раптово один раз у квартал . Результати інвентаризації наявності грошових коштів оформлюють актом інвентаризації.
У ході проведення аналізу стану обліку і внутрішньогосподарського контролю зберігання і використання грошових коштів на ТОВ «Оптимум» були виявлені слідуючи недоліки :
 каса необладнана спеціальними сейфами для зберігання готівки ;
 каса неізольована належним чином від інших приміщень підприємства ;
 порушуються рекомендації щодо охорони і транспортування грошових коштів із установи банку в касу підприємства ;
 дублікати ключей від сейфу і приміщень каси знаходяться у розпорядженні головного бухгалтера ;
 маються випадки підписів керівником і головним бухгалтером незаповнених чеків і видачі їх касиру для самостійного заповнення при отриманні готівки в установі банку ;
 готівкові кошти отримані із банку використовуються не за цільовим призначенням ;
 перевірку звіту касира проводить бухгалтер розрахункової групи .
Грошові кошти являються основою добробуту кожного підприємства , тому контроль за їх зберіганням і використанням повинен бути добре налагоджений та організован .
Пропонуємо для вдосконалення контролю за зберіганням і використанням грошових коштів на підприємстві прикладну програму внутрішньогосподарського контролю . Дана програма дозволить посилити контрольні функції всіх посадових і матеріально-відповідальних осіб , які повинні відповідати за зберігання та цільове використання грошових коштів . А також упровадити посаду аудитору щодо проведення внутрішнього аудиту на підприємстві , яка може бути покладена і на головного бухгалтера . Це дасть змогу удосконалити внутрішньогосподарський контроль спрямований на виконання оперативного (поточного) контролю за збереженням власності , запобігання втратам та недолікам у господарській діяльності .
Згідно з діючим законодавством ТОВ ВКФ «Оптимум» має статус малого підприємства , та знаходиться на спрощеній системі ведення бухгалтерського обліку і на підприємстві складається скорочена фінансова звітність . Адже для розкриття більш детальної інформації про стан грошових коштів на підприємстві пропоную проводити аналіз грошових потоків на основі даних звіту про рух грошових коштів (форма № 3). Роздивляючись загальні положення аналізу звіту про рух грошових коштів , можна зробити висновок , що якість управління підприємством буде знаходитись на припустимому рівні лише у тому разі , якщо буде мати позитивне значення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності . Іншими словами , підприємство буде своєчасно отримувати оплату за реалізовану продукцію , виконані роботи , предоставлені послуги від покупців та замовників . Крім того , затрати підприємства , пов’язані з реалізацією продукції (товарів , робіт та послуг) будуть менше отриманих доходів , т.т. підприємство буде отримувати прибуток .
На ТОВ ВКФ «Оптимум» застосовується журнально-ордерна форма обліку . Дана форма обліку підвищує контрольне значення обліку , полегшує складання звітів . Це найбільш поширена форма організації бухгалтерського обліку . Але в неї є свої недоліки . До них слід віднести складність і громіздкість побудови журналів-ордерів , орієнтованих на ручне заповнення даних і затруднюючих механізацію обліку.
Від значної частки вказаних недоліків звільнена автоматизована форма обліку , відтворена на базі використання ЄВМ . В загальному виді даній формі обліку властива така послідовність обробки інформації : машиний носій інформації ЄВМ – машинограм вихідної інформації . В теперішній час організації інтенсивно оснащаються багатофункціональними – орієнтованими міні ЄВМ - комп’ютерами . Вони дозволяють накопичувати дані безпосередньо в традиційних облікових регістрах (картках , звільнених листах та ін.) та на машинних носіях інформації .
Комп’ютери відносно прості в експлуатації , що дозволяє оснащати ними робочі місця в бухгалтерії та на їхній основі створювати автоматизовані робочі місця.
Пропоную придбати в нашу організацію комп’ютери , з метою організації автоматизованого бухгалтерського обліку . Це забезпечить автоматизацію облікового процесу , високу чіткість облікових даних , оперативність даних обліку , зростання продуктивності праці облікових робітників , звільнення їх від простих технічних функцій та представлення більшої можливості займатися контролем та аналізом господарської діяльності .Список використаних джерел

1.Аудит і ревізія підприємницької діяльності : Навч. Посібник/
Ф.Ф.Бутинець.- Житомир:ПП..’’Рута’’, 2001
2.Аудит : теорія і практика : Навчальний посібник/ За ред.Завгородньго А.Г..-2-е вид.,пероб. Ι доп.- Львів: Видавництво Національного університету ’’Львівська політехніка’’,2004.-456с.
3.Білуха М.Т. Курс аудиту : Підручник .- 2-ге вид., перероб..-К.:Вища шк.:Т-во’’Знання’’, Коо , 1999.-574с.
4.Бухгалтерський фінансовий облік./За редакцією професора Ф.Ф.Бутинця.Житомир:ПП “ Рута”, 2002р.-688с.
5.Бухгалтерський облік: Лишиленко О.В..:навчальний посібник.2-ге вид., -Київ:Видавництво”Центр навчальної літератури”,2003р.
6. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України:Ткачекнко Н.М. 6-те вид.-К.:А.С.К.,2002р.
7. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник за ред. Н.В. Чабанова, Ю.А.Василенко К.:”Академія”2002р.
8. Бухгалтерський податковий облік./За редакцією професора Ф.Ф.Бутинця.Житомир:ПП “ Рута”, 2004р.-383с.
9. Бутинець Ф.Ф. Аудит:Підручник.-2-е вид.,перероб. та доп.- Житомир:ПП..”Рута” , 2004р.-672с.
10.Грабова Н.Н., Добровский В.Н.Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Н.В. Кужельного.- К.:А.С.К., 2000г.,624с.
11.Давидов Г.М. Аудит : Підручник.- К.:Знання, 2004.-512с.
12.Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація.-К.:Т-во “Знання”, КОО, 2001р.-402с.
13.Економічний аналіз : Навч.посібник/М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І.Горбатюк та ін.-вид.2-ге, перероб.Ідоп.-К.:КНЕУ, 2003.-360с.
14.Завгородний В.П. Бухгалтерський учет, контроль и аудит в системе управления предприятием.- ,:ВТОВ”А.С.К.”, 2002г.-744с.
15. Завгородний В.П. Бухгалтерський учет в Украине (с использ.Нац. Стандартов): Учеб.Пособие для студентов вузов.-5-е изд., доп. И перераб.-К.:Издательство А.С.К.;2003.-847с.
16.Закон України”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996- XIV, від 16.07.99р.
17. Закон України “про аудиторську діяльність” № 3125-ХІІ від 22.04.1993р.
18. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про застосування електроних контрольно-касових апаратів і товарно-матеріальних книг при розрахунках із споживачем у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг” від 01 червня 2000р. №1776
19.Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.02.2001р. №69
20. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291
21.Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління:Монографія.-К.:Ельга,Ніка-Центр, 2002г.-360с.
22.Кононенко о. Аналіз фінансової звітності.-2-ге вид., перероб.І доп.-Х.: Фактор, 2003.-148с.
23.Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти.-К: “Каравела”; Львів:”Новий світ-2000”, 2002.-504с.
24.Постанова Кабінету Міністрів Ураїни від 28 лютого 2000р.№419, “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності” (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №1543 від 12.10.2000)
25.Положення про “Порядок ведення касових операцій в національній валюті України”, Постанова Правління НБУ від 15.12.04р. №637, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.01.05р. під №40/10320 із змінами та доповненнями, внесеними постановами правління НБУ.
26.”Про затвердження Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб єктів малого підприємництва” Наказ Міністерства фінансів України від 30 вересня 1998 року №196 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000року №39, від 7 грудня 2000 року №315.
27.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25”Фінансовий звіт суб єкта малого підприємництва”. Наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000р. №39.
28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Наказ Мінфіну України від 31.03.99р.№87.
29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2”Баланс”. Наказом Мінфіну України від 31.03.99р.№87.
30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3”Звіт про фінансові результати”. Наказом Мінфіну України від 31.03.99р.№87.
31.Ткаченко Н.М. Бух.учет на предприятиях Украины с разными формами собственности: Учебное пособие.- 5-е изд.-К.:А.С.К., 1999.-800с.
32.Фінансовий менеджмент./навчальний посібник:/ За редакцією професора Г.Г.Кірєйцева.-Київ:ЦУЛ,2002р.
33.Фінансовий аналіз субєктів господарювання./Л.А.Лахтіонова: Монографія.-К.:КНЕУ, 2001р.
34.Фінанси підприємства./ Підручник за ред. професора А.М. Поддєрьогіна.-К.:КНЕУ, 1998.-368с.
35.1С:Бухгалтерия-Проф 6.0. Версия для Windows. Версия для Windows 95. Руководство пользователя. Фирма «1С». Москва, 1996.
36.1С:Бухгалтерия-Проф 7.7. Версия для Windows. Руководство пользователя. Фирма «1С». Москва, 1996.
37.Д.В. Чистов. Основы компьютерной бухгалтерии. Компьютер Пресс. Москва, 1998.


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.

Пожалуйста, укажите откуда вы узнали о сайте!© 2008-2022 Cервис помощи студентам в выполнении работ